Wspólnicy

Justyna Nowakowska

radca prawny, wspólnik Kancelarii

Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w Toruniu.   Wpisana  na  listę  radców  prawnych  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych w  Toruniu.  Ukończyła studia  podyplomowe  w zakresie  prawa  spółek na  Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu.  Uczestniczyła  w  szkoleniach  w  zakresie stosowania  prawa  zamówień  publicznych,  prawa cywilnego,  gospodarczego  oraz  administracyjnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, a także w prawie o stowarzyszeniach. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, organów administracji, stowarzyszeń i osób fizycznych.

Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw majątkowych osób fizycznych: podział majątku, nabycie spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności oraz rodzinnych: alimenty, separacja, rozwód, podział majątku po ustaniu małżeństwa.

Prowadziła jako pełnomocnik syndyka, będącego osobą prawną,  kilkanaście postępowań upadłościowych.

Anna Piątkowska

radca prawny, wspólnik Kancelarii

Absolwentka  Wydziału  Prawa i Administracji  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w Toruniu.  Wpisana  na  listę  radców  prawnych  Okręgowej  Izby  Radców Prawnych  w Toruniu. Ukończyła  intensywny kurs z zakresu prawa europejskiego  oraz  szereg  szkoleń  na poziomie zaawansowanym  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych, prawa o działalności leczniczej.

Od wielu lat prowadzi zajęcia na aplikacji radcowskiej z zakresu prawa ustrojowego oraz zasad techniki prawodawczej.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym i gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, a więc tych osób prawnych u których, jak w soczewce skupiają się problemy tak z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, ale również wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów na rynku, a więc redagowanie umów cywilnoprawnych, kwestie związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami prawa handlowego, czy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym.

Zapewnia także obsługę prawną przedsiębiorców. Posiada praktykę w prowadzeniu postępowań z zakresu ochrony znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji.

Prowadziła jako pełnomocnik syndyka, będącego osobą prawną,  kilkanaście postępowań upadłościowych.

Joanna Rzepińska

radca prawny, wspólnik Kancelarii

Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.   Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Ukończyła Intensywny Kurs Prawa Europejskiego w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence organizowany przez UMK. Uczestniczyła w szkoleniach  w zakresie stosowania  prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji.

Specjalizuje   się   w  sprawach cywilnych,  gospodarczych oraz  prawie spółek  i  prawie administracyjnym.  Posiada  wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, a  w szczególności spółek kapitałowych, doradztwie korporacyjnym, obsłudze jednostki samorządu terytorialnego, spółek komunalnych w branży budowlanej. Posiada również praktykę w  zakładaniu i przekształceniach spółek, postępowaniach rejestrowych, postępowaniach w zakresie prawa konkurencji, postępowaniu grupowym.

Prowadziła jako pełnomocnik syndyka, będącego osobą prawną,  kilkanaście postępowań upadłościowych.

Legitymuje się też dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego.

Anita Zduńska

radca prawny, wspólnik Kancelarii

Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Ukończyła intensywny Kurs Prawa Europejskiego w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence organizowany przez UMK. Uczestniczyła w szkoleniach  w zakresie stosowania  prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych i prawa ochrony zdrowia.

Specjalizuje  się  w   sprawach  cywilnych,   gospodarczych  oraz  prawie spółek  i  prawie ochrony  zdrowia.  Posiada   wieloletnie  doświadczenie  w  kompleksowej  obsłudze  prawnej przedsiębiorstw, a   w   szczególności  spółek  kapitałowych,  doradztwie  korporacyjnym,  obsłudze  spółek  komunalnych  w  branży  budowlanej  i  wspólnot  mieszkaniowych  oraz   podmiotów  leczniczych.  Posiada  również  praktykę  w   zakładaniu  i  przekształceniach spółek,   postępowaniach  rejestrowych,   postępowaniach  w  zakresie  prawa  konkurencji,  postępowaniu grupowym,   zawieraniu  i  negocjowaniu  kontraktów  z  Narodowym  Funduszem Zdrowia.

Prowadziła jako pełnomocnik syndyka postępowanie upadłościowe. Była likwidatorem społecznych zakładów opieki zdrowotnej.

Legitymuje się też dużym doświadczeniem w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego.

Małgorzata Złotopolska-Nowak

radca prawny, wspólnik Kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Ukończyła Intensywny Kurs Prawa Europejskiego w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence organizowany przez UMK. Zdała egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych, powołaną na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Specjalizuje  się  w  sprawach  cywilnych,  gospodarczych, ubezpieczeń  majątkowych i osobowych, a także kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców działających w różnych formach prawnych.

Prowadziła  jako  pełnomocnik syndyka,  będącego  osobą  prawną,  kilkanaście  postępowań  upadłościowych.  Była  likwidatorem  spółek  osobowych i kapitałowych, oraz podmiotów samorządu województwa.

Legitymuje  się  bardzo  dużym  doświadczeniem  w  zakresie  zastępstwa  procesowego.  Prowadzi rocznie  kilkaset  postępowań  sądowych m.in. o zadośćuczynienia, odszkodowania oraz zapłatę.

Wróć do strony głównej